Telstra Paddington Exchange
363 Oxford Street,
Paddington, NSW 2021
Australia